10x55mm পিতল পেকাৰ (1)
  • 10x55mm পিতলৰ ৱাটাৰপ্ৰুফ পেকাৰ

বিৱৰণ পিতলৰ ৱাট্ৰপ্ৰুফ পেকাৰ
ব্ৰেণ্ড ৰুবৰ
দৈৰ্ঘ্য ৫৫মিমি
ব্যাস(নিপল) ১০মিমি
সামগ্ৰী পিতলৰ

পাইকাৰী গ্ৰাউটিং পেকাৰ, 10x55mm পিতলৰ ৱাটাৰপুফ পেকাৰ।  বল আৰু স্প্ৰিং ৰবৰৰ ফালে থাকে, গতিকে বেজীৰ কাম শেষ হ'লে আপুনি পেকাৰবোৰ পোনপটীয়াকৈ আঁতৰাব পাৰে। ইয়াক ক্ৰেক ইনজেকচন, পি ইউ গ্ৰাউটিং, ইপক্সি ইনজেকচন, কংক্ৰিট মেৰামতি, ফাট মেৰামতি, পি ইউ ইনজেকচন, বিশেষকৈ সৰু ফাট ইনজেকচনৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা হয়।